Project “Preserve for Us!” Пројекат   “САЧУВАЈТЕ ЗА НАС!” Проект “Опазете за нас!”

Featured Videos

Проект “ОПАЗЕТЕ ЗА НАС!”

Трансграничен район Бор/Сърбия – Видин/България

Водещ партньор: Ресурсен център Бор, град Бор / Сърбия

Партньор 2: Фондация „Феникс – 21 век“ гр. Видин, България

Партньор 3: „Европейски просперитет“ Сдружение град Видин, България

Цели на проекта:

• Оказване на подкрепа и насърчаване на сътрудничест- вото сред младите хора от двете области, за да реализират публични информационни кампании за опазване на околната среда и запазването на биоразнообразието;

• Повишаване на общественото уважение и отговорност към опазване на околната среда и запазването на биоразно- образието;

• Осигуряване на благоденствието на възрастните и мла- дите хора чрез образование в природо-съобразно поведение и защитно отношение към околна среда и биоразнообразие.

Дейности по проекта:

1. Прозрачност: пресконференции, брошура, банер, транс- парант, табели;

2. Подготовка: проучване на най-важните екологични обекти и субекти, документално проучване на ЕС кампании и за- купуване на оборудване: два комплекта за провеждане на събития на открити и един за обучения;

3. Организиране: учредяване на два Младежки Еко Клуб, обучения на 24 доброволци (българи и сърби) в личностни умения, презентационни умения и усъвършенстващо обуче- ние, изработване на информационни матерали, промоцион- ни медийни продукти;

4. Реализация: публични информационни кампании „Опа- зете за нас!” – две конференции в градовете Видин и Бор; хепънинги на открито в градовете Бор, Кладово, Майданпек, Неготин, Сърбия и Видин, Брегово, Кула, Белоградчик, Бъл- гария, разпространение на информационни и промоционни продукти;

Целева група:

• 60 Участници – Млади хора, между 16 – 30 год.;

• 60 Участници – Възрастни, представители на бизнеса, публичния и граждански сектори;

• 2000 Поддръжници – Младежи и възрасни, представители на местните общности;

Продължителност: 12 месеца

Обща стойност: 126 857Евро

Пројекат “САЧУВАЈТЕ ЗА НАС!”

Прекогранични регион Бор/Србија и Видин/Бугарска

Носилац пројекта: Ресурс центар Бор, Бор Србија

Партнер 2 Удружење „Европски просперитет” Видин, Бугарска

Партнер 3 Фондација “Феникс – 21 Век” Видин Бугарска

Циљеви пројекта:

• Пружити подршку и оснажити сарадњу међу младим љу- дима из Видинског и Борског округа у циљу реализације про- мотивне кампање за заштиту животне средине и биодиверзи- тета;

• Јачање нивоа свести јавности о важности заштите живот- не средине и биодиверзитета;

• Обезбедити добробит одраслих и младих у локалним заједницама кроз едукацију зарад одговорног понашања према природи и биодиверзитету.

Активности пројекта:

1. Видљивост пројекта: конференције за новинаре, лифлети, банери, ролл уп, промотивне табле

2.Припремне активности: укључују студију о најзначајнијим природним богатствима и еколошким ризицима у два округа, Студија о ЕУ промо кампањама, два сета едукативног мате- ријала за радионице и тренинге

3.Организација: оснивање два Еко клуба, тренинг за 24 во- лонтера (српских и бугарских)на тему вештине комуникације и презентације, специјализовани тренинг у циљу реализације кампање и припреме промотивног материјала;

4. Реализација: кампање “Сачувајте за нас!“, две радионице у Видину и Бору, јавни догађаји у општинама Бор, Кладово, Мај- данпек, Неготин, Србиja као и у Видину, Кули, Белоградчику и Брегову, Бугарска подела промотивног материјала;

Циљне групе:

• 60 учесника – Млади узраста од 16- 30 година;

• 60 учесника – одрасли, представници бизниса, институција и цивилног сектора;

• 2000 присталице – грађана локалних заједница уопште

Трајање: 12 месеци

Укупна вредност пројекта: 126 857 Еура

Project “PRESERVE FOR US!”

Cross-border region Bor/Serbia and Vidin/Bulgaria

Lead Partner: Resource Centre Bor, city Bor / Serbia

Partner 2: “European Prosperity” Association city Vidin, Bulgaria

Partner 3 Foundation “Phoenix – 21 Century” city Vidin, Bulgaria

Project Objectives:

• Providing support and encouraging cooperation among the young people from the two districts for implementing public awareness campaigns for environment protection and bio-diversity preservation;

• Increasing the public respect and responsibility towards the environment protection and bio-diversity preservation;

• Ensuring the wellbeing of the adult & young communities through education in a nature-friendly behaviour & a protective attitude towards environment & biodiversity.

Project main activities:

1.Visibility: press-conferences, leaflet, banner, vinyl board, plates;

2.Preparation: study about the most important environment local objects & subjects, Documentary study for EU campaigns, purchase of equipment: two sets for open-air events and one for training;

3.Organization: constitution of two Youth Eco Clubs, training of 24 volunteers (serbian & bulgarian) in personal skills, promotional skills and advanced training, preparation of information materials, promotional media products;

4.Realization: public awareness campaigns “Preserve for us!” – two workshops in the cities Vidin & Bor, open-air happenings in cities Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Serbia and Vidin, Bregovo, Kula, Belogradchik, Bulgaria, distribution of information and promotion products;

Target group:

• 60 Participants – Young people, aged 16 – 30;

• 60 Participants – Adults, representatives of business, public & civil sectors;

• 2000 Supporters – Youth & Adults, representatives of local communities;

Duration: 12 months

Total value: 126 857 EUR

FACEBOOK GROUP

ПОДКРЕПИ ПОДРШКА SUPPORT